აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)

აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასების კვლევითი პროექტი ჩატარდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰერა XXI“-ს დაკვეთით. კვლევის მიზანი იყო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ქალებისათვის აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის შესწავლა და არსებული ხარვეზების გამოვლენა.