მმართველი საბჭო

მაია კაცაძე

პრეზიდენტი

გულნარა (დოდო)  შელია

ვიცე პრეზიდენტი

ანა თომაძე

მდივანი

მაგდა კოსტავა

საბჭოს წევრი

ანა ჯამრულიძე

საბჭოს წევრი