სტრუქტურა

საერთო კრება

მმართველი საბჭო

შტატი

აღმასრულებელი დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

პროექტის კოორდინატორი

პროექტის ასისტენტი

სერვისების გუნდი

ექიმ-რეპროდუქტოლოგი

ოჯახის ექიმი

იურისტი

ახალგზრდული მუშაკი

მენტორი

თბილისის ახალგაზრდული ჯგუფი

რეგიონული ახალგაზრდული ჯგუფები