სტრუქტურა

მმართველი საბჭო

შტატი

აღმასრულებელი დირექტორი

ფილიალის კოორდინატორი

პროექტის ასისტენტი

ფინანსური მენეჯერი

ფილიალები

თბილისი, სამეგრელო, იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი,

მმართველი საბჭოები

ახალაგზრდული ჯგუფები