მოხალისეობა და ახალგაზრდობის ჩართვის პოლიტიკა

მოხალისე ეს არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს უსასყიდლოდ, თუმცა იღებს სანაცვლოდ კომპენსაციას მაგ; უახლესი ინფორმაციები, ტრეინინგები; ინტერნეტი და სხვ. ის არის ორგანიზაციაში მხოლოდ იმიტომ, რომ სურს იყოს მასში ანუ, არის მოტივირებული.

ახალგაზრდა მოხალისეების როლი ასოციაციაში უნიკალურია. მოხალისეთა და განსაკუთრებით ახალგაზრდობის მიღება, ხელშეწყობა და მოტივაცია უნდა იყოს ყოველი ღირსეული ერთეულის პრიორიტეტი. მათი მხარდაჭერა თამაშობს გადამწყვეტ როლს ახალგაზრდა მოხალისეთა ჩართულობასა და გამოცდილებაში.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის ლიდერობას განაპირობებს მისი მოხალისეები, ეს არის მისი ძირითადი წყარო და ძალა. ,,ჰერა XXI” ცდილობს დაიცვას და გააძლიეროს მოხალისეობა, როგორც მისი სტრუქტურის უპირველესი თავისებურება. მუდმივი მყარი ლიდერობის შესანარჩუნებლად, ,,ჰერა XXI” მხარს უჭერს სხვადასხვა სფეროს კვალიფიციური წევრების ჩართულობას, რათა მათ წვლილი შეიტანონ ასოციაციაში თავიანთი ქმედებებით და ჩართონ ახალგაზრდები და ქალები. ასოციაცია ,,ჰერა XXI” ცდილობს შეინარჩუნოს ფართო და მრავალფეროვანი წევრობა და გაზარდოს არსებული და ახალი მოხალისეების ხელმისაწვდომობა.

მოხალისეების მიღება ხდება ორგანიზაციის განვითარებასა და საკითხებში წვლილის შეტანისათვის მათი მზადყოფნის საფუძველზე.

მოხალისეები           ს წაახალისება უნდა განისაზღვროს მათი წვლილის მიხედვით  ,,ჰერა XXI-ში. ,,ჰერა XXI”-ს სურს და ძალისხმევას არ იშურებს, რომ მიიღოს რამდენადაც შესაძლებელია ბევრი მოხალისე, შეინარჩუნოს მათი ენთუზიაზმი და სურვილი წვლილი შეიტანონ ,,ჰერა XXI”-ის საქმიანობაში

,,ჰერა XXI” მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი მონაწილეობის გაფართოებას. მოხალისის წვლილი ყოველთვის მიიღება მხედველობაში. ,,ჰერა XXI”-ს განზრახული აქვს გაზარდოს ახალგაზრდობის ჩართულობა და ახალგაზრდებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო მასალები, რათა მათ მაქსიმალური წვლილი შეიტანონ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში საქართველოში.

გასათვალისწინებელი პუნქტები:
მოხალისეები მოტივირებული უნდა იყვნენ სათანადო სამუშაო პირობების უზრუნველყოფით (დროული და სათანადო ინიციატივებით);

სრული ახალაგაზრდა წევრები მოტივირებული უნდა იყვნენ, რომ ჩაერთონ მარეგულირებელ ორგანოებში ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე;

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მრავალრიცხოვანი წევრების მიღება;

უზრუნველყოფილი უნდა იქნას თანამშრომლობა არსებულ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ახალგაზრდების უკეთესი ჩართულობისათვის ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.

ახალგაზრდა მოხალისეთა ჩართულობა უზრუნველყოფს ლიდერების მომდევნო თაობის გაზრდას. ახალგაზრდა მოხალისეები უზრუნველყოფილი არიან სხვადასხვა პერსპექტივებით ზრდასრული მოხალისეებისაგან და პირიქით.

მოხალისეთა და განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიღების ძირითადი სტრატეგია: მათი უფლების უზრუნველყოფა, რომ მიჩნეული იქნან სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანდაცვის ჯგუფის თანაბარ წევრებად; იყვნენ მუდმივად ინფორმირებული, მიიღონ ორიენტაცია და ტრეინინგი მათზე დაკისრებული სამუშაოს შესრულების მიზნით; მიეცეთ მითითებები და მიმართულება; პატივცემულნი და აღიარებულნი იქნენ: გარკვეული ჰქონდეთ სამგზავრო ხარჯების ანაზღაურების პროცედურები.

ასოციაცია ჰერა XXI-სათვის ახალგაზრდა მოხალისეებთან მუშაობა, ჯილდოს სახით უნდა ჩაითვალოს. მათთან ურთიერთობები უნდა მოიცავდეს: ინდივიდუალურობის დაფასებას, გარკვეული იმედების დასახვას და გამართლებას, სწავლის ხელშეწყობას დევიზით- `მეუბნები და მავიწყდება, მასწავლი დ მამახსოვრდება, ჩამრთავ და ვსწავლობ” – (ბენჟამინ ფრანკლინი).

სტრატეგიის მიხედვით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება უსაფრთხო გარემოს შექმნას მოხალისეებისათვის, მათი უფლებამოსილებით აღჭურვას და პასუხისმგებლობების დაკისრებას, რაც მათგან მოითხოვს საიმედოობასა და გონივრულობას, დავალებების შესრულებას (რამდენადაც მათთვის ეს შესაძლებელია), კლიენტების კონფიდენციალურობის დაცვას, ასოციაციის მიმართ ლოიალურობას, მითითებებისა და კრიტიკის მიღებას, კარგი საქმიანი ურთიერთობების შენარჩუნებას ჯგუფის სხვა წევრებთან, ანგარიშვალდებულებას, გამჭვირვალობასა და ხელმისაწვდომობას.

მოხალისეობა უნდა ეყრდნობოდეს შემდეგ პრინციპებს:
ღირსება, პატივისცემა, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, თანასწორობა, ანგარიშვალდებულება. მოხალისეობა ბრწყინვალედ მუშაობს პრაქტიკაში, ის ეფუძნება: კომუნიკაციას, ინიციატივებს, კადრების მიღებას და მართვას.