ინფო და ფაქტების ფურცელი

ოჯახის ექიმთან დაბალი მიმართვიანობა საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა (პჯდ) სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

მკვდრადშობადობა, ჩვილ და 0-5 წლამდე ბავშვთა მოკვდაობა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა მესამე ციკლი - სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და პირველადი ჯანდაცვის სისტემა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ორსულობის უსაფრთხო ხელოვნური შეწყვეტა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა. მესამე ციკლი. გენდერული ნიშნით ძალადობა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა