ინფო და ფაქტების ფურცელი

პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსება საქართველოში

ოჯახის ექიმთან დაბალი მიმართვიანობა საქართველოში

კატასტროფათა მართვისას სრჯ კოორდინაციის მექანიზმები

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პირველადი მომსახურების მინიმალური პაკეტით გათვალისწინებული მომსახურებები

კატასტროფათა მართვის ეროვნული და ქვე-ეროვნული პოლიტიკა და გეგმები რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პირველადი მომსახურების მინიმალური პაკეტი

სექსუალური ძალადობის პრევენცია და დაზარალებულთა საჭიროებებზე რაგირება (MISP)

საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის არასრული ინტეგრირება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე

საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამის გაფართოება

ოჯახის ექიმთან დაბალი მიმართვიანობა საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა (პჯდ) სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები

მკვდრადშობადობა, ჩვილ და 0-5 წლამდე ბავშვთა მოკვდაობა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა მესამე ციკლი - სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და პირველადი ჯანდაცვის სისტემა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ორსულობის უსაფრთხო ხელოვნური შეწყვეტა

საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პროგრამის გაფართოება

საქართველოში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის არასრული ინტეგრირება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე

საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი

საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის მართვა და ორგანიზება

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფრაგმენტული ხასიათი საქართველოში

პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის განათლება

პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ადამიანური რესურსები საქართველოში

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა. მესამე ციკლი. გენდერული ნიშნით ძალადობა

გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა, მესამე ციკლი, ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა