ინდივიდუალური და კოალიციური ანგარიშები საერთაშორისო დონეზე

ასოციაცია ``ჰერა ოცდაერთი`` GREVIO ანგარიში

ჯანმრთელობა, უფლებები და კეთილდღეობა

ჯანმრთელობის უფლება

ჯანმრთელობის უფლება / UPR მეორე ციკლი 2

ასოციაცია ``ჰერა ოცდაერთის`` ინდივიდუალური ანგარიში

კოალიცია თანასწორობასთან პარტნიორობით

Beijing +25

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - 23-ე სამუშაო სესია

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა - 37-ე სესია

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა -37-ე სესია / ქალის სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოში

ქალთა გაძლიერების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ჯგუფის ფარგლებში