ანგარიშები

ასოციაცია ``ჰერა ოცდაერთის`` ინდივიდუალური ანგარიში

კოალიცია თანასწორობასთან პარტნიორობით

ქალთა გაძლიერების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ჯგუფის ფარგლებში

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს VI პერიოდული ანგარიშის პროექტზე

ასოციაცია ‗”ჰერა XXI” ის კომენტარები კომიტეტის მე-4 პერიოდულ ანგარიშზე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტთან მიმართებით(ICCPR)

Cedaw რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-მა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად, რომელთაც მოიცვეს საქართველოს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია, კოლექტიურად მოამზადა და წარადგინა CEDAW ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს მხოლოდ ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებზე.