ასოციაცია ‗”ჰერა XXI” ის კომენტარები კომიტეტის მე-4 პერიოდულ ანგარიშზე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტთან მიმართებით(ICCPR)