ადვოკატირება საერთაშორისო დონეზე

ასოციაცია „ჰერა ოცდაერთი“ იყენებს საერთაშორისო მონიტორინგის ისეთ ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა: CEDAW (კონვენცია ქალთა
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ), ICCPR (სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო შეთანხმება.) UPR(უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა) და უზრუნველყოფს აქტიურ ადვოკატირებას საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების მიზნით;