ადვოკატირება ეროვნულ დონეზე

ეროვნულ დონეზე ასოციაცია ხელს უწყობს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესებას სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების საკითხების მიმართ. ორგანიზაციისათვის პრიორიტეტულია სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, დედათა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ყოვლისმომცველი განათლება, სრჯუ კუთხით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, ახალგაზრდული პოლიტიკის ადვოკატირებისა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ცნობიერებისა და მზაობის გაზრდის გზით სრჯუსთან მიმართებით

ეროვნულ დონეზე ორგანიზაციის ადვოკატირების სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს ეროვნულ დონეზე საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები