LiveZilla Live Chat Software
აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)
23.01.2017
ჰერა XXI-ს მიერ შემუშვდა რუკა, სადაც დატანილია აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის კვლევა, იხილეთ ბმული