სტატიები

სიტყვა „ფასეულობას“ სხვადასხვა მნიშვნელობა გააჩნია: ერთი მნიშვნელობა გულისხმობს საგნის ან ნივთის რეალურ ღირებულებას სხვა შემთხვევაში, ეს მცნება მოიცავს ფასეულობათა უფრო პირად ასპექტს

ოჯახის დაგეგმვა, ნიშნავს რომ წყვილებსა და ცალკეულ პირებს ჰქონდეთ საშუალება იყოლიონ შვილები მაშინ, როცა ამას თავად, დამოუკიდებლად გადაწყვეტენ. ასევე ჰქონდეთ სათანადო ინფორმაცია, რათა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.

გოგონების შემთხვევაში მომწიფება მერყეობს 8-13 წლამდე ასაკში. გოგონები, როგორც წესი, მომწიფებას 16-17 წლის ასაკში ასრულებენ, როდესაც მათი ძვლების ზრდა სრულდება.

 

ბიჭებში მოწიფულობა იწყება 10-13 წლის ასაკში, გოგონებისაგან განსხვავებით რამდენიმე წლით გვიან. ბიჭები, როგორც წესი, მომწიფებას გვიან თინეიჯერულ ასაკში და 20 წლის დასაწყისში ასრულებენ, როდესაც ძვლების ზრდა სრულდება.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 1 წლის მანძილზე 16 მილიონი 15-დან 19 წლამდე და 1 მილიონი 15 წლამდე გოგონა აჩენს ბავშვს.
აქედან 95 % მოდის დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებზე.

 

ადამიანის ფსიქო-სექსუალური განვითარება მისი სრულყოფილ პიროვნებად ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რომლის პროცესშიც ყალიბდება ადამიანის სქესობრივი თვითცნობიერება, როლი და სექსუალური ორიენტაცია.

ორგანიზმის განვითარების -ონტოგენეზის პერიოდში გამოყოფენ 2 ძირითად ფაზას: პრენატალური, როდესაც ორგანიზმი ყალიბდება, იზრდება და ვითარდება დედის მუცელში და პოსტნატალური, როდესაც ახალშობილის ორგანიზმი ზრდა-განვითარებას განაგრძობს დედის ორგანიზმის გარეშე. ამ ორ ფაზას შორის გარდამავალ პერიოდს ნაყოფის დაბადება წარმოადგენს

 

როდესაც ბავშვები აღწევენ მოზარდობას მათი სხეული იწყებს ქიმიური ნივთიერებების, ჰორმონების გამომუშავებას, რაც იწვევს მათი სხეულის ფორმების და ემოციების ცვლას. აღნიშნული ცვლილებების პერიოდს ეწოდება სექსუალური მომწიფების (პუბერტატული) პერიოდი.

ყველა ადამიანის სხეული ერთმანეთისგან განსხვავებულია. არ არსებობს ”იდეალური” ან ”ნორმალური” სხეულის ფორმა ან გარეგნობა. თუმცა სოციალური და ინდივიდუალური ფაქტორები გავლენას ახდენენ საკუთარი სხეულისმიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა დროსა და კულტურაში ”იდეალური სხეულის” აღქმა განსხვავებული იყო.

სწორი ფიზიკური აქტივობა ადამიანს ეხმარება ისეთი დაავადებების თავიდან აცილებაში, როგორიცაა: სიმსუქნე, დიაბეტი, სიმსივნე, მაღალი არტერიული წნევა, ის ზოგად ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც აუმჯობესებს.