არაფორმალური განათლების სახელმძღვანელო – ”ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში”

ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-მა მოამზადა ადაპტირებული სახელმძღვანელო,”ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში” რომელიც შედგენილია : გაერთიანებული ერების გენერალური ანსამბლიის, UNAIDS -ის , WHO -ს, სექსუალური ჯანმრთელობის მსოფლიო ასოციაციისა და UNESCO – ს მიერ დადგენილ სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით.