პრიორიტეტები

პრიორიტეტი 1

ქვეყანაში SRHR – მიმართ პოლიტიკური სოციალური და ეკონომიკური გარემო გაუმჯობესებელია ხელისუფლების მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებით.

პრიორიტეტი 2

საქართველოს ახალგაზრდა მოსახლეობის უმეტესობას აქვს ცოდნა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, აკეთებს თავისუფალ არჩევანს და ახდენს თავისი უფლებების რეალიზებას.

პრიორიტეტი 3

საქართველოს მოსახლეობის ღარიბი და მოწყვლადი   ჯგუფების მეტ ნაწილს  ხელი მიუწვდება   უფლებებზე დაფუძნებულ სრჯუ-ის  სერვისებზე.

 პრიორიტეტი 4

ასოციაცია ჰერა XXI არის ფინანსურად მდგრადი და  უზრუნველყოფს  ძლიერ მოხალისე აქტივისტებზე დაფუძნებულ საზოგადოებრივ მოძრაობას.