სტრატეგიული ხედვა

შედეგი 1

ქვეყანაში SRHR – მიმართ პოლიტიკური სოციალური და ეკონომიკური გარემო გაუმჯობესებელია ხელისუფლების მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებით.

შედეგი 2

საქართველოში ახალგაზრების უმეტესობას აქვს ცოდნა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ, აკეთებს თავისუფალ არჩევანს და თავისი უფლებების რეალიზებას.

შედეგი 3

საქართველოს მოსახლეობის ღარიბი და მოწყვლადი   ჯგუფების მეტ ნაწილს  ხელი მიუწვდება   უფლებებზე დაფუძნებულ სრჯუ-ის  სერვისებზე.

 

 

 შედეგი 4

ასოციაცია ჰერა XXI არის ფინანსურად მდგრადი და  უზრუნველყოფს  ძლიერ მოხალისე აქტივისტებზე დაფუძნებულ საზოგადოებრივ მოძრაობას.

 

შედეგი 1

მთავრობის წარმომადგენელთა მზაობის გაზრდა  SRHR – თან მიმართებით როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. 

 

შედეგი 2

თემის ლიდერთა    უნარების გაძლიერება SRHR – თან დაკავშირებული ადვოკატირებისათვის. 

 

 

 

შედეგი 1

SRHR -ზე ახალგაზრდების ინფორმირებულობისა და ცნობიერების გაზრდა და მათთვის სრულყოფილი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.

შედეგი 2

ახალგაზრდული აქტივიზმის გაძლიერება და მოტივირებული ახალგაზრდების ჩართვა  SRHR – თან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. 

 

შედეგი 1

მოსახლეობის სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის უფლებრივად დაცული, პაციენტზე ორიენტირებული   SRHR სერვისების უზრუნველყოფა.

შედეგი 2

ორგანიზაციის პარტნიორი კლინიკების მიერ მიწოდებული SRHR  სერვისები არის მაღალხარისხიანი და ხელმისაწვდომი; 

შედეგი 1

ორგანიზაციის მოხალისეთა მოძრაობის გაზრდა, სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ლიდერების გაძლიერებით;

შედეგი 2

ასოციაცია “ჰერა XXI”-ის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად რესურს მობილიზაციასთან დაკავშირებული უნარების გაძლიერება.