ჩვენ შესახებ

ასოციაცია „ჰერა XXI“ – არის საქართველოს არასამთავრობო საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც მხარს უჭერს მოხალისეთა ჩართულობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უზრუნველყოფს სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ ისეთ ინფორმაციასა და სერვისებზე სრულ ხელმისაწვდომობას, რომელიც იცავს თითოეული ადამიანის სქესობრივ უფლებებს და მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მოთხოვნების უზრუნველყოფას. მტკიცებითი პრაქტიკა და მდგრადი დემოკრატიული განვითარება ჩვენი საქმიანობის საფუძველია.

1998 წლიდან  საქართველოს  არასამთავრობო საგანმანათლებლო  ასოციაცია  ” ჰერა XXI” ხელს  უწყობს  რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობისა  და  უფლებების წინ  წამოწევას  საქართველოს  მოსახლეობაში. ასოციაცია  ”ჰერა XXI”-ის   ინიციატივით,  საქართველოში შესრულდა არაერთი ინოვაციური პროგრამა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში კერძოდ:

ჩამოყალიბდა და განვითარდა ახალგაზრდა მოხალისეთა მოძრაობა ქვეყნის მასშტაბით, რამაც თანამედროვე ტექნოლოგიების, ინფორმაციის, მიდგომების,  სასწავლო პროგრამების დანერგვის საშუალება მოგვცა  სხვადასხვა მიზნობრივ  ჯგუფებში.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის პარტნიორ კლინიკებში, ფერტილური ასაკის ქალებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა: ხარისხიანი მომსახურების პრინციპები; უსაფრთხო აბორტის მეთოდები – მედიკამენტოზური, მანუალ ვაკუუმ ასპირაცია. ინფორმაცია თანამედროვე კონტრაცეფციის მეთოდებზე, რაც საშუალებას აძლევს აღნიშნულ კონტიგენტს, თავიდან აიცილოს სქესობრივი  გზით გადამდები დაავადებები.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI” აქტიურად  უწყობს  ხელს აივ-ინფექცია/შიდსის პრევენციას,   განსაკუთრებულ ყურადღებას  ამახვილებს  მათთვის   ანტიდისკრიმინაციული  გარემოს  შექმნისა  და  დანერგვის უზურნველყოფაზე.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI” -ის მიერ,  ჩატარდა  საინფორმაციო-საგანმანათლებლო  კამპანიები და ტრენინგები, შეიქმნა  უამრავი საინფორმაციო-საგანმანათლებლო   და  თვალსაჩინო მასალა, პროფესიული ჯგუფებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, მაღალი რისკის ჯგუფების, ფერტილური ასაკის  ქალების,  იძულებით   გადაადგილებული პირებისთვის, სოფლად მცხოვრები  გოგონებისა და ბიჭებისთვის, აივ-პოზიტიური ადამიანებისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და  მოზარდებისთვის.

ახალგაზრდები ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის განსაკუთრებული ზრუნვის ობიექტს წარმოადგენენ. ორგანიზაციის მიზანია განავითაროს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეგობრული სერვისის დანერგვას და ახალგაზრდა მოხალისეების ჩართვას მის საქმიანობაში, როგორც რეგიონალურ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ინდივიდუალური მიდგომა თითოეული ახალგაზრდის მიმართ ხელს  უწყობს  მათ  პიროვნულ და პროფესიულ  ზრდას.

მომავალ  მშობელთა  საერთაშორისო  ფედერაციის  (IPPF)  მხარდაჭერით   ასოციაცია  ,,ჰერა XXI” -ის მიერ ხელმისაწვდომი გახდა დოკუმენტი–,,სექსუალური უფლებების დეკლარაცია” რომელიც ეხმარება  თითოეულ  ადამიანს  მიაღწიოს  ჯანმრთელობის უმაღლეს სტანდარტს და  ქონდეს საკუთარ რეპროდუქციულ  და  სქესობრივ ცხოვრებაზე არჩევანის გაკეთების  უფლება.

ასოციაცია ,,ჰერა XXI”-ის მოღვაწეობით საქართველოში, მრავალ ადამიანს მიეცა შესაძლებლობა თავიდან აეცილებინა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და მიეღწია საბაზო სქესობრივი და რეპროდუქციული  ჯანმრთელობის სტანდარტებისთვის.