განათლება

მიზნობრივი ჯგუფები:

 • ახალგაზრდები
 • სტუდენტები
 • სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდები
 • იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები
 • მშობლები
 • მასწავლებლები
 • სკოლის ექიმები
 • ოჯახის ექიმები და ზოგადი პრაქტიკის ექთნები
 • ექიმი რეპროდუქტოლოგები და გინეკოლოგები

ასოციაცია ჰერა XXI-ე ხელს უწყობს ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ

ასოციაციის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოდგენს სქესობრივი  და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა საქართველოში.

ა რ ა ფ ო რ მ ა ლ უ რ ი      გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა

საინფორამციო-საგანმანათლებლო სესიები

საინფორმაციო-საგანმანათლებლო სესიები

ჩატარდა 5125 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თბილისის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის ქვემო და შიდა ქართლის რეგიონების სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის

არაფორმალური განათლების სახელმძღვანელო “ყველაფერი ერთ-სასწავლო კურსში”

შექმნილია გაერთიანებული ერების გენერალური ასამბლეის (UNAIDS), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, სექსუალური ჯანმრთელობის მსოფლიო ასოციაციისა და UNESCO – ს მიერ დადგენილ სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. UNESCO – ს მიერ შეფასდა უმაღლესი ქულით და მოგვეცა რეკომენდაცია რომ აღნიშნული კურსი შეუძლიათ გაიარონ როგორც ახალგაზრდებმა ისე მასწავლებლებმა და მშობლებმა.

სახელმძღვანელოს- ”ყველაფერი ერთ სასწავლო კურსში” შეგიძლიათ გაეცნოთ საიტზე

HERA-YOUTH.GE და გაიაროთ კურსი EHERA.GE-ზე

ვებ-საიტი მშობლებისთვის – forparents.ge   მშობლებისთვის.გე

ვებგვერდი მომზადებულია ასოციაცია „ჰერა XXI-ის“ მიერ.

ვებ-გვერდი მიზნად ისახავს მშობლების ინფორმირებასა და ცნობიერების ამაღლებას რეპროდუქციული და სქესობრივი ჯანმრთელობის საკითხებზე, რათა მიაწოდონ შვილებს სწორი და ასაკზე მორგებული ინფორმაცია

ტრენინგები პროფესიული ჯგუფებისთვის

ჩატარდა 60-ზე მეტი ტრენინგი და გადამზადდა 600-ზე მეტი სერვისის მიმწოდებელი (მეან-გინეკოლოგი, ექთანი, ბებიაქალი, ოჯახის ექიმი) ოჯახის დაგეგმვისა და აბორტის წინა და შემდგომ კონსულტირების თანამედროვე ტექნოლოგიების, კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების, უსაფრთხო აბორტის, სქესობრივი და რეპროდუქციული უფელბების, პაციენტის უფლებების, გენდერული მიდგომებისა და ხარისხიანი მომსახურების პრინციპების შესახებ.

სასწავლო კურსი მასწავლებლებისთვის და თანასწორ-განმანათლებელებისთვის

ტრეინინგის სამიზნე ჯგუფები:

 • ახალგაზრდები 15-29 წლამდე
 • სტუდენტები
 • არაფორმალური განათლების მუშაკები

ფ ო რ მ ა ლ უ რ ი     გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა 

ონლაინ სასწავლო კურსი სამედიცინო პერსონალისთვის

სასწავლო კურსი სამედიცინო პერსონალისთვის

სამიზნე ჯგუფები:

 • ოჯახის  ექიმები  
 • რეპროდუქციული ჯანდაცვის პროფილის  ექიმები
 • პირველადი ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე მედდები

სასწავლო კურსის მიზანი:

მონაწილემ შეიძინოს ან განაახლოს რეპროდუქციული სფეროს გავრცელებული პათოლოგიების დიაგნოსტირებისთვის აუცილებელი ბაზისური ცოდნა; განავითაროს და გააუმჯობესოს პაციენტთან ეფექტური კომუნიკაციის ასევე პრობლემების დროული ამოცნობის, მართვის (მათ შორის მტკიცებებზე დაფუძნებული კლინიკური გაიდლაინების გამოყენებით) და პრევენციის (არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება, უსაფრთხო აბორტი) უნარ–ჩვევები.

სასწავლო კურსი – ოჯახის ექიმებისთვის

  ტრენინგის სამიზნე ჯგუფებია:

 •    სკოლის ექიმები  
 •    რეპროდუქციული ჯანდაცვის პროფილის  ექიმები
 •    მედდები

        ტრენინგის მიზანია :

 • მოზარდთა ბიო-ფსიქო-სოციალური, მათ შორის რეპროდუქციული განვითარების და ჯანმრთელობის შესახებ სკოლის ექიმების და ზოგადად, რეპროდუქციული სერვისების მიმწოდებელთა ცოდნის განახლება, მოზარდთან და მის ოჯახთან ინტერაქციის ეფექტური  განხორციელებისათვის პრაქტიკული უნარ–ჩვევების შეძენა.