ახალგაზრდები

ასოციაცია ჰერა XXI ხელს უწყობს:

ახალგაზრდა აქტივისტი ლიდერების ფორმირებას და მათ ჩართვას ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში და კამპანიებში

დღეისათვის 700-ზე მეტი მოხალისე და აქტივისტია ჩართული სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვასა და განხორცილების პროცესში, ახალგაზრდები იძენენ ცოდნას, ავითარებენ უნარებს სხვადასხვა მიმართულებით და იძენენ სამუშო გამოცდილებას.