ახალგაზრდები

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. ახალგაზრდები  14-25 წლამდე
  2. სოფლად მცხოვრები გოგონები და ბიჭები 14-25 წლამდე
  3. სტუდენტები
  4. დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები 14- 25 წლამდე

ასოციაცია ჰერა XXI ხელს უწყობს:

ახალგაზრდა აქტივისტი ლიდერების ფორმირებას და მათ ჩართვას ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში და კამპანიებში

დღეისათვის 1000-ზე მეტი მოხალისე და აქტივისტია ჩართული სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვასა და განხორცილების პროცესში, ახალგაზრდები იძენენ ცოდნას და სამუშაო გამოცდილებას, ავითარებენ უნარებს სხვადასხვა მიმართულებით.

ასოციაცია ჰერა XXI-ს ახალგაზრდული ჯგუფი

ასოციაცია ჰერა XXI-ს ახალგაზრდული ჯგუფები განახლებული შემადგენლობით და განახლებული სტრატეგიით აგრძელებენ მუშაობას.

ახალგაზრდული ჯგუფების მუშაობის მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას, ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთლობის და უფლებების საკითხების წინ წამოწევას, რათა გაძლიერდეს ახალგაზრდების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების და იმპლემენტაციის პროცესში, როგორც ორგანიზაციის ისე სახელმწიფო დონეზე. პროგრამის ფარგლებში შერჩეული აქტიური ახალგაზრდები ჩართული არიან ასოციაციის საქმიანობაში, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო თუ გასართობ-შემეცნებითი აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ასოციაცია ჰერა XXI-ის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ახალგაზრდებისთვის მეგობრული გარემოს შექმნა და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა ორგანიზაციულ საქმიანობაში.

დღესდღეობით, ასოციაცია ჰერა XXI-ის ახალგაზრდული ჯგუფები აქტიურად მუშაობენ საქართველოს დედაქალაში, სამცხე-ჯავახეთში, იმერეთსა და სამეგრელოს რეგიონში.

  

თანასწორ-განმანათლებლები

თანასწორთა განათლება არის პროცესი, როდესაც კარგად დატრენინგებული და მოტივირებული ადამიანები ატარებენ არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებს თავიანთ თანასწორებთან. ეს აქტივობები მიზნად ისახავს მათი ცოდნის, დამოკიდებულებების და უნარ-ჩვევების განვითარებას ისევ მათი თანასწორების მეშვეობით რადგან მათ ერთამენთის მიმართ აქვთ ნდობა, საეთო ინტერესები, საერთო ენა და საერთო სოციალური მოთხოვნები.

ასოციაცია ჰერა ოცდაერთის მიერ   “თანასწორი-თანასწორს” მეთოდოლოგიით 463 ახალგაზრდა გადამზადდა და ჩატარდა 5205 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თბილისის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.