ახალგაზრდები

მიზნობრივი ჯგუფები:

  1. ახალგაზრდები  14-25 წლამდე
  2. სოფლად მცხოვრები გოგონები და ბიჭები 14-25 წლამდე
  3. სტუდენტები
  4. დევნილი და იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები 14- 25 წლამდე

ასოციაცია ჰერა XXI ხელს უწყობს:

ახალგაზრდა აქტივისტი ლიდერების ფორმირებას და მათ ჩართვას ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში და კამპანიებში

დღეისათვის 700-ზე მეტი მოხალისე და აქტივისტია ჩართული სხვადასხვა აქტივობის დაგეგმვასა და განხორცილების პროცესში, ახალგაზრდები იძენენ ცოდნას, ავითარებენ უნარებს სხვადასხვა მიმართულებით და იძენენ სამუშო გამოცდილებას.

ახალგაზრდული ჯგუფი

ასოციაცია ჰერა XXI-ს ახალგაზრდული ჯგუფი

ასოციაცია ჰერა XXI-ს ახალგაზრდული ჯგუფი განახლებული შემადგენლობით და განახლებული სტრატეგიით აგრძელებს მუშაობას სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისთვის. ახალგაზრდული ჯგუფის მიზანია, ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზებასა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში აქტიურად ჩართვას, ახალგაზრდების სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთლობის და უფლებების საკითხების წინ წამოწევას, რათა გაძლიერდეს ახალგაზრდების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების და იმპლემენტაციის პროცესში, როგორც ორგანიზაციის ისე სახელმწიფო დონეზე. პროგრამის ფარგლებში შერჩეული აქტიური ახალგაზრდები ჩაერთვებიან ასოციაციის საქმიანობაში, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო-საგანმანათლებლო თუ გასართობ-შემეცნებითი აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ასოციაცია ჰერა XXI-ის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ახალგაზრდებისთვის მეგობრული გარემოს შექმნა და მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა ორგანიზაციულ საქმიანობაში. ახალგაზრდული ჯგუფი აერთიანებს 8 სხვადასხვა გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მქონე გოგონას თბილისში მოქმედი უნივერსიტეტებიდან.

თანასწორ განმანათლებლები

თანასწორ-განმანათლებლები

თანასწორთა განათლება არის პროცესი, როდესაც კარგად დატრენინგებული და მოტივირებული ადამიანები ატარებენ არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებს თავიანთ თანასწორებთან. ეს აქტივობები მიზნად ისახავს მათი ცოდნის, დამოკიდებულებების და უნარ-ჩვევების განვითარებას ისევ მათი თანასწორების მეშვეობით რადგან მათ ერთამენთის მიმართ აქვთ ნდობა, საეთო ინტერესები, საერთო ენა და საერთო სოციალური მოთხოვნები.

ასოციაცია ჰერა ოცდაერთის მიერ   “თანასწორი-თანასწორს” მეთოდოლოგიით 450 ახალგაზრდა გადამზადდა და ჩატარდა 5125 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრა თბილისის, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელოს, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.