საერთაშორისო მონიტორინგის ინსტრუმენტები

 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა

ასოციაცია “ჰერა XXI” ატარებს კვლევებს და და ახდენს შედეგების სიტუაციურ ანალიზს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის საკითხებზე.

ასოციაცია ‗”ჰერა XXI” ის კომენტარები კომიტეტის მე-4 პერიოდულ ანგარიშზე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტთან მიმართებით(ICCPR)

Cedaw რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-მა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად, რომელთაც მოიცვეს საქართველოს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია, კოლექტიურად მოამზადა და წარადგინა CEDAW ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს მხოლოდ ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებზე.