მაღალი რისკის ჯგუფები

 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა

ასოციაცია “ჰერა XXI” ატარებს კვლევებს და და ახდენს შედეგების სიტუაციურ ანალიზს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის საკითხებზე.

მოკვლევა- საქართველოში მცხოვრებ აივ ინფიცირებულებსა და შიდსით დაავადებულებში სტიგმა დისკრიმინაციის სიტუაციური ანალიზი საქართველოში მცხოვრებ აივ ინფიცირებულებსა და შიდსით დაავადებულებში სტიგმა დისკრიმინაციის სიტუაციური ანალიზი საქართველო 2008.

კვლევა თემაზე: საქართველოში მცხოვრებ აივ-ინფიცირებულ ქალებში კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენების თვალსაზრისით

სექს მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა დოკუმენტი მომზადებულია სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ, ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მხარდაჭერით თბილისი 2014