ახალგაზრდები

 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა

ასოციაცია “ჰერა XXI” ატარებს კვლევებს და და ახდენს შედეგების სიტუაციურ ანალიზს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის საკითხებზე.

კვლევა-ადრეული ქორწინების გამომწვევი მიზეზები

თვისობრივი კვლევა ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუს მეშვეობით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ახალგაზრდების ცხოვრებისეული გამოცდილება სექსისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით