ანგარიშები

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესრულების თაობაზე საქართველოს VI პერიოდული ანგარიშის პროექტზე

ასოციაცია ‗”ჰერა XXI” ის კომენტარები კომიტეტის მე-4 პერიოდულ ანგარიშზე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტთან მიმართებით(ICCPR)

Cedaw რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-მა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ერთად, რომელთაც მოიცვეს საქართველოს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია, კოლექტიურად მოამზადა და წარადგინა CEDAW ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს მხოლოდ ასოციაცია ”ჰერა-XXI”-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებზე.