კვლევები

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა

ასოციაცია “ჰერა XXI” ატარებს კვლევებს და და ახდენს შედეგების სიტუაციურ ანალიზს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის საკითხებზე;

ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევებიდან აღსანიშნავია:

„ანტენატალური სქესის შერჩევა“;

„საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებელის ოპერაციული კვლევა“;

„მითები და ცრურწმენები კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ“;

„საქართველოში მცხოვრები აივ/ინფიცირებულთა სტიგმა/ დისკრიმინაციის ანალიზი“;

„სექს მუშაკების საჭიროებების გამოვლენა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა“

„ადრეული ქორწინების გამომწვევი მიზეზები“;

„აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება“;

“თვისობრივი კვლევა ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუს მეშვეობით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით”