კვლევები

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკა

ასოციაცია “ჰერა XXI” ატარებს კვლევებს და და ახდენს შედეგების სიტუაციურ ანალიზს სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის საკითხებზე;

ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევებიდან აღსანიშნავია:

„ანტენატალური სქესის შერჩევა“;

„საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებელის ოპერაციული კვლევა“;

„მითები და ცრურწმენები კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ“;

„საქართველოში მცხოვრები აივ/ინფიცირებულთა სტიგმა/ დისკრიმინაციის ანალიზი“;

„სექს მუშაკების საჭიროებების გამოვლენა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა“

„ადრეული ქორწინების გამომწვევი მიზეზები“;

„აბორტის სერვისის ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება“;

“თვისობრივი კვლევა ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუს მეშვეობით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით”

რეპროდუქციული უფლებები და მათი რეალიზაციის გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით კვლევა განხორციელდა ასოციაცია “ჰერა-XXI”-ის მიერ, შვედეთის ასოციაციის RFSU-სა და ”ქალთა ფონდი საქართველოში”-ის მხარდაჭერით, ერთობლივი პროგრამის “უსაფრთხო აბორტი – ქალის არჩევანია”-სა და ”კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის” ფარგლებში.

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საქართველოში (შედარებითი მიმოხილვა)

მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში მითები და ცრურწმენები, კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ საქართველოს რეგიონებში 2013 წელს ასოციაცია „ჰერა-XXI“ის მიერ, მომავალ მშობელთა საერთაშორისო ფედერაციის (IPPF-EN) მხარდაჭერით, ხარისხობრივი ანალიზის მეთოდოლოგიით, ჩატარდა მოკვლევა „მითები და ცრურწმენები კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, საქართველოს დასავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში”.

ოჯახის დაგეგმვა კლიენტისა და პროვაიდერის პოზიციები საკეისრო კვეთასთან დაკავშირებით: საქართველოში საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის ოპერაციული კვლევა

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკანონმდებლო მიმოხილვა (შემოკლებული ვერსია)

აბორტის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და მზაობის შეფასება ( ანალიტიკური ანგარიში)

საქართველოში ახალშობილთა სქესისბუნებრივი ბალანსის დარღევევის სოციალური და გენდერული ასპექტები